16231 رفع فیلتراینستاگرام برای تمام کاربران اینستاگرام برای تمامی کاربران ثابت و همراه و درسراسر کشور رفع فیلتر شده است. <p class="rtejustify" style="box-sizing: border-box; white-space: normal; word-spacing: 0px; text-transform: none; color: rgb(76,76,76); padding-bottom: 0px; text-align: justify; padding-top: 0px; font: 400 15px/24px newstext; padding-left: 0px; margin: 0px 0px 18px; orphans: 2; widows: 2; letter-spacing: normal; padding-right: 0px; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font-stretch: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"><span style="color: #339966"><strong><span style="font-size: 12px">وایمکس نیوز-</span></strong></span><span style="font-size: 12px"> اینستاگرام روی موبایل برای تمامی کاربران و اپراتور ها رفع فیلتر شد.</span></p><p class="rtejustify" style="box-sizing: border-box; white-space: normal; word-spacing: 0px; text-transform: none; color: rgb(76,76,76); padding-bottom: 0px; text-align: justify; padding-top: 0px; font: 400 15px/24px newstext; padding-left: 0px; margin: 0px 0px 18px; orphans: 2; widows: 2; letter-spacing: normal; padding-right: 0px; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font-stretch: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"><span style="font-size: 12px">&nbsp;</span><span style="font-size: 12px">اینستاگرام&nbsp;از&nbsp;روز&nbsp;<span style="font-size: 12px">5 شنبه </span>روی اینترنت خانگی و یک اپراتور موبایل و اکنون برای تمامی کاربران ثابت و همراه رفع فیلتر شده است.</span></p>