16242 معرفي برگزيدگان جايزه ملي کيفيت همزمان با جشنواره ملي فاوا 21 اسفند ماه 96، برگزيدگان جايزه ملي کيفيت همزمان با جشنواره ملي فاوا، معرفي مي شوند . <p><span style="color: #339966"><strong><span style="font-size: 12px">وايمکس نيوز-</span></strong></span><span style="font-size: 12px"> جلسه هم انديشي و هماهنگي ارزيابان جايزه کيفيت فاوا با حضور 50 نفر از ارزيابان و عوامل فني و اجرايي در سالن الغدير وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات برگزار شد.</span></p><p><span style="font-size: 12px">برگزاري اين جلسه در پي انتقال دبيرخانه جايزه ملي کيفيت فاوا به معاونت فناوري و نوآوري و تاکيد وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات بر حضور کليه دستگاه هاي تابعه اين وزارت در روند ارزيابي و در راستاي برنامه ريزي هاي صورت گرفته بود.</span></p><p><span style="font-size: 12px">برگزيدگان جايزه ملي کيفيت همزمان با جشنواره ملي فاوا، به منظور ارتقاء و توسعه کاربرد و افزايش توانمندي بخش ICT ، درتاريخ 21 اسفند ماه 96&nbsp; معرفي مي شوند .</span></p>