16251 نمايندگان سهام عدالت و دولت در هيات مديره شرکت مخابرات ايران معرفي شدند وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در احکام جداگانه اي نمايندگان سهام دولت و سهام عدالت را در هيات مديره شرکت مخابرات ايران منصوب کرد. <p><span style="color: #339966"><strong><span style="font-size: 12px">وايمکس نيوز-</span></strong></span><span style="font-size: 12px"> طي احکام جداگانه اي از سوي وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، ساسان جباري به عنوان نماينده سهام دولت و ابراهيم يافتيان به عنوان نماينده سهام عدالت در هيات مديره شرکت مخابرات ايران منصوب شدند.<br />در بخش هايي از احکام آذري جهرمي در مورد اهم انتظارات براي سياستگذاري و برنامه ريزي جهت حصول، موارد زير ذکر شده است:</span></p><p><span style="font-size: 12px">توسعه متوازن، کمي و کيفي شبکه ها و خدمات مخابراتي اعم از تلفن ثابت، همراه، داده و خدمات ارزش افزوده در سراسر کشور به ويژه براي مناطق کم برخوردار<br />توسعه و تکميل لايه دسترسي شبکه ملي اطلاعات مبتني بر سند تبيين الزامات آن و به اشتراک گذاري&nbsp; منابع براي توسعه بخش و بهبود فضاي کسب و کار<br />به کارگيري روش هاي نوين مديريتي جهت تحقق شرکتي استراتژي محور، نوآور و هوشمند<br />تعامل لازم مبتني بر رعايت منافع و دغدغه هاي تمامي ذينفعان شرکت اعم از مردم، کارکنان، پيمانکاران، سهامداران و ساير بخش هاي دولتي و غيردولتي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور&nbsp; </span></p>