16331 صدري خبر داد مخابرات ايران شهرها را هوشمند مي‌کند مديرعامل شرکت مخابرات ايران، از تحقق و توسعه شهر هوشمند بر پايه فناوري ارتباطات و اطلاعات خبر داد و گفت: شرکت مخابرات ايران در نظر دارد با فراهم کردن بسترهاي مناسب و توسعه زيرساخت هاي لازم شهرهاي بزرگ کشور را هوشمند کند. <p><span style="color: #339966"><strong><span style="font-size: 12px">وايمکس نيوز- </span></strong></span><span style="font-size: 12px">صدري با بيان ويژگي&zwnj;هاي شهرهاي هوشمند در دنيا که شامل اقتصاد، حمل نقل، محيط ، شهروندان، روش زندگي و مديريت اداري هوشمند است گفت: ايجاد و گسترش شهر هوشمند يکي از مهمترين اتفاقات دو دهه اخير دنياست که بر اساس آن دولت&zwnj;هاي زيادي در دنيا در تلاش هستند تا از جنبه&zwnj;هاي مختلف فناوري در سيستم&zwnj;هاي شهري استفاده کنند و خدماتي را با صرف کمترين زمان در تمام امور مورد نياز زندگي شهري ارائه دهند.</span></p><p><span style="font-size: 12px">مديرعامل شرکت مخابرات ايران، در ادامه با مقايسه چند کلان شهر هوشمند دنيا افزود: بر اساس تحقيقات صورت گرفته تا سال 2021 مي&zwnj;توان با هوشمندسازي شهرها نزديک به 19 بيليون دلار ذخيره کرد.</span></p><p><span style="font-size: 12px">وي همچنين، با اشاره به اقدامات انجام شده در ايران در زمينه هوشمند سازي خدمات گفت: برنامه&zwnj;ريزي براي تاسيس پارک فناوري از سال 79 آغاز و در سال1380، در پرديس تاسيس شد. </span></p><p><span style="font-size: 12px">او در اين رابطه ادامه داد: برنامه و سياست&zwnj;هاي اجرايي پنج ساله پارک فناوري (1392 تا 1396) مصوب هيأت امناي پارک، حمايت از ايجاد شرکت&zwnj;هاي نوپا و توانمندسازي شرکت&zwnj;هاي دانش&zwnj;بنيان عضو، ايفاي نقش مؤثر و کمک به ايجاد، بهبود و گسترش بسترهاي توسعه فناوري کشور، ارتقاي پارک به مجموعه&zwnj;اي هوشمند، پويا، کارآمد، نوآور است.</span></p><p><span style="font-size: 12px">صدري، ضمن تاکيد بر سخنان مهندس آذري جهرمي، وزير ارتباطات واطلاعات در مراسم افتتاح پروژه&zwnj;هاي مخابراتي خراسان رضوي که از راه اندازي پارک فناوري تجارت در مشهد تا روز جهاني مخابرات، 27 ارديبهشت ماه 97، خبر داده و اظهار کرد: با توجه به وضعيت ارتباطات در حوزه آي سي تي در کشور آنچه اهداف استراتژي&zwnj;ها و برنامه&zwnj;هاي پارک فناوري را محقق مي&zwnj;سازد توسعه زير ساخت&zwnj;هاي ارتباطي و مخابراتي است که اميد است به مدد اين توسعه بهبود کيفيت زندگي با استفاده از اطلاعات و فناوري شهري و بهبود کارايي خدمات و برآوردن نيازهاي ساکنان، امکان تعامل مستقيم با جامعه و زير ساخت شهري و همچنين ارتقاي کيفيت، عملکرد و تعامل خدمات شهري، کاهش هزينه&zwnj;ها، مصرف بهينه منابع و بهبود تعاملات بين شهروندان و دولت فراهم شود.</span></p><p><span style="font-size: 12px">منبع: ايسنا</span></p>