16571 معاون وزير ارتباطات: استفاده از موتور جستجوي بومي براي دستگاه هاي دولتي الزامي مي‌شود معاون وزير ارتباطات گفت: در حال تهيه دستورالعملي هستيم که در صورت تصويب هيات وزيران، استفاده از موتور جستجوي بومي براي دستگاه هاي دولتي الزامي شود. <p><span style="color: #339966"><strong><span style="font-size: 12px">وايمکس نيوز-</span></strong></span><span style="font-size: 12px"> رسول سراييان با اشاره به برنامه ريزي براي عملياتي شدن استفاده از موتور جستجوي بومي در کشور گفت: پروژه مطالعاتي از دو موتور جستجوي بومي يوز و پارسي جو در مرکز تحقيقات مخابرات به اتمام رسيده و هم اکنون سازمان فناوري اطلاعات مجري عملياتي کردن و کاربردي کردن اين پروژه در سطح کشور شده است.</span></p><p><span style="font-size: 12px">وي با بيان اينکه توسعه و ترغيب کاربران به استفاده از موتور جستجوي بومي در دستور کار قرار دارد، اظهار داشت: بر اين اساس مجري اين پروژه را در سازمان فناوري اطلاعات منصوب کرديم تا نسبت به برنامه ريزي براي کاربردي شدن اين پروژه در کشور اقدام لازم صورت گيرد.</span></p><p><span style="font-size: 12px">رئيس سازمان فناوري اطلاعات ايران خاطرنشان کرد: در اين زمينه در حال تدوين دستورالعملي هستيم تا استفاده از موتورهاي جستجوي بومي در دستگاه هاي اجرايي الزامي شود و همچنين مردم و کاربران نيز ترغيب به استفاده از اين پروژه ملي شوند.</span></p><p><span style="font-size: 12px">سراييان خاطرنشان کرد: بخشي از اين دستورالعمل بايد در وزارت ارتباطات به تصويب برسد و مورد موافقت وزير ارتباطات قرار گيرد، در همين حال بخشي از آن را نيز به هيات وزيران مي بريم تا به تصويب برسد.</span></p><p><span style="font-size: 12px">معاون وزير ارتباطات گفت: پيش بيني مي کنيم تا حدود سه ماه آينده اتفاقات خوبي در حوزه کاربردي کردن موتور جستجوي بومي در کشور اتفاق بيفتد و بتوانيم قابليت هاي اين پروژه را توسعه داده و آن را به مردم معرفي کنيم.</span></p><p><span style="font-size: 12px">منبع: مهر</span></p>