16716 صرفه جويي در آب مصرفي کشاورزي بااينترنت اشياء مديرکل ارتباطات و فناوري اطلاعات استان قم از صرفه جويي 20 تا 40 درصدي مصرف آب در کشت پسته و مرکبات با استفاده از آبياري هوشمند در کشور خبر داد و گفت: با اين روش امکان کنترل سيستم و تمامي شيرهاي آب به صورت هوشمند، دستي يا از طريق پيامک فراهم مي شود و آبياري بر اساس ميزان رطوبت زمين و شرايط آب و هوا صورت مي گيرد. <p><span style="color: #339966"><strong><span style="font-size: 12px">وايمکس نيوز-</span></strong></span><span style="font-size: 12px"> حسن هاني مديرکل ICT استان قم با ارايه پيشنهاد استفاده از آبياري هوشمند براي کاهش مصرف آب گفت: استفاده از آبياري هوشمند در جهت استفاده بهينه از اينترنت اشيا صورت مي گيرد بر اين اساس مالک مي تواند طبق اقليم و شرايط آب و هوايي برنامه ريزي داشته باشد.<br />وي با اشاره به استفاده از سنسور هاي تشخيص رطوبت، دما و ساير پارامتر هاي خاک و برنامه ريزي سيستم بر اساس نوع پوشش گياهي در آبياري هوشمند افزود: با اين روش مي توان آبياري را بر اساس نياز گياه و شرايط اقليمي به صورت هوشمند انجام داد و اين موضوع باعث مصرف آب در حد نياز گياه مي شود و&nbsp; رشد مطلوبتري براي آن به همراه دارد.</span></p><p><span style="font-size: 12px">هاني تصريح کرد: با اين روش امکان کنترل سيستم و تمامي شيرهاي آب به صورت هوشمند، دستي يا از طريق پيامک فراهم مي شود و آبياري بر اساس ميزان رطوبت زمين و شرايط آب و هوا صورت مي گيرد.</span></p><p><span style="font-size: 12px">مديرکل ارتباطات و فناوري اطلاعات استان قم با بيان اينکه ارسال همه گزارش ها به صورت آنلاين از طريق پيامک GSM&nbsp; صورت مي گيرد، خاطرنشان کرد: در اين روش مالک مي تواند جدول زماني براي آبياري را انتخاب کند و طبق اقليم و شرايط باغ و زمين براي آبياري برنامه ريزي داشته باشد در صورت خالي بودن مخزن، پمپ برقي به صورت خودکار قطع مي شود.</span></p><p><span style="font-size: 12px">وي با اشاره به نمونه هاي اجرا شده در استان هاي کشور افزود: در نمونه هاي اجرا شده در زمين هاي کشت پسته و همچنين باغات مرکبات با استفاده از روش آبياري به روش هوشمند در يک دوره کشت، چيزي بين 20 تا 40 درصد صرفه جويي در مصرف آب بدست آمد.</span></p><p><span style="font-size: 12px">بنابه اين گزارش، آبياري هوشمند سيستم جامعي است که در زمان هاي تعريف شده و يا بنا به تشخيص خود بر اساس اطلاعات محيطي که از انواع سنسورهاي مختلف بدست مي آيد، آبياري را بنا به محل گياه اعم از ويلا، باغ، بام سبز و &hellip; انجام مي دهد.</span></p><p><span style="font-size: 12px">در آبياري هوشمند لزومي به حضور افراد در محل و زمان آبياري نيست.</span></p>