16732 معاون وزير ارتباطات؛ امکان مشارکت بخش خصوصي در پروژه‌هاي دولت الکترونيک فراهم شد رئيس سازمان فناوري اطلاعات ايران گفت: امکان مشارکت بخش خصوصي در پروژه هاي دولت الکترونيکي با مصوبه دولت فراهم و راهکارهاي قانوني لازم براي اين امر پيش بيني شده است. <p><span style="color: #339966"><strong><span style="font-size: 12px">وايمکس نيوز-</span></strong></span><span style="font-size: 12px"> رسول سرائيان، مشارکت و سرمايه گذاري بخش خصوصي را يکي از لازمه هاي اصلي توسعه پايدار در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات عنوان کرد و گفت: با توجه به اين ديدگاه، دو راهبرد کلي در دولت الکترونيکي و شبکه ملي اطلاعات مصوب شده است.</span></p><p><span style="font-size: 12px">وي افزود: امکان مشارکت بخش خصوصي در پروژه هاي دولت الکترونيکي با مصوبه دولت فراهم شده و راهکارهاي قانوني لازم براي اين امر نيز پيش بيني شده است.</span></p><p><span style="font-size: 12px">سرائيان ادامه داد: از سوي ديگر، سازمان فناوري اطلاعات ايران با توجه به تبديل شدن به يک سازمان توسعه اي، اين امکان را دارد تا در پروژه هاي حوزه فناوري هاي نوين که بخش خصوصي تمايلي به حضور در آن ها ندارد، با مشارکت 50 درصدي با بخش خصوصي وارد شده و پس از سه سال، آن پروژه به صورت کامل به بخش خصوصي واگذار شود.</span></p><p><span style="font-size: 12px">رئيس سازمان فناوري اطلاعات با اشاره به ايجاد قطب هاي مراکز داده در کشور تاکيد کرد: امکان تسهيل حضور و مشارکت بخش خصوصي در حوزه قطب هاي مراکز داده نيز فراهم شده است.</span></p><p><span style="font-size: 12px">معاون وزير ارتباطات خاطرنشان کرد: در حال حاضر 32 پروژه دولت الکترونيکي تدوين شده که مي تواند سهولت در ارائه خدمات، کاهش هزينه و افزايش رفاه براي مردم را فراهم کند.</span></p><p><span style="font-size: 12px">منبع: مهر</span></p>