16817 ابطال دريافت آبونمان از تلفن‌هاي ثابت؛ تعرفه‌ها تغيير مي‌کند؟ دريافت آبونمان تلفن‌هاي ثابت در مصوبه کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در حالي ابطال شده که وضعيت ساير بخش‌هاي اين مصوبه از جمله تعرفه‌هاي مکالمه با اپراتورهاي ثابت و سيار مشخص نيست و از طرفي با عدم دريافت آبونمان، شرکت مخابرات ايران متحمل هزينه‌هاي زيادي خواهد شد و اين سوال را ايجاد کرده که ممکن است در آينده تعرفه‌هاي تلفن ثابت تغيير کند. <p><span style="color: #339966"><strong><span style="font-size: 12px">وايمکس نيوز-</span></strong></span><span style="font-size: 12px"> در مصوبه شماره 3 جلسه 25 اسفند 1392 کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، تعرفه مکالمه تلفن ثابت و همراه، آبونمان ماهيانه براي هر خط تلفن ثابت به شرح جدول زير به تصويب رسيد:</span></p><p style="box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 1.6em; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; margin: 0px 0px 12px; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 15px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; text-align: center; line-height: 1.6em; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; margin: 0px 0px 12px; unicode-bidi: embed; font-family: IRAN, verdana, tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 15px; font-weight: 400; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"><img alt="" src="https://cdn.isna.ir/d/2018/08/06/3/57722336.jpg" style="box-sizing: border-box; border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px auto 20px; unicode-bidi: embed; display: table; font-family: IRAN, verdana, tahoma; max-width: 100%; vertical-align: middle; border-top: 0px; border-right: 0px" /></p><p><span style="font-size: 12px">در تبصره&zwnj;هاي اين مصوبه آمده است: &laquo;اعمال آبونمان تعيين&zwnj;شده در اين بند، صرفاً پس از اجراي طرح يکسان&zwnj;سازي کد در سطح هر استان و از آغاز اولين دوره صورتحساب پس از اجراي طرح مذکور انجام مي&zwnj;شود.&raquo; همچنين &laquo;آبونمان قابل دريافت از مشترکين تلفن ثابت، مجموع آبونمان ثابت و متغير است.&raquo;</span></p><p><span style="font-size: 12px">پس از آن ديوان محاسبات کشور در شکايت&zwnj;نامه&zwnj; هشتم تير 1395، از هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درخواست ابطال اين مصوبه کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات را داشت و پس از گذشت تقريبا دو سال اکنون هيات عمومي ديوان عدالت اداري دريافت آبونمان از مشترکين تلفن&zwnj;هاي ثابت را فاقد مجوز قانوني دانسته و آن را ابطال کرد.</span></p><p><span style="font-size: 12px">هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين باره تصريح کرده است: نظر به اينکه مجوزي براي اخذ آبونمان تلفن در قانون پيش&zwnj;بيني نشده است لذا مصوبه شماره 3 جلسه 184 مورخ 25 اسفند سال 92 کميسيون تنظيم مقررات، خلاف قانون و خارج از اختيار مرجع تصويب بوده و به استناد بند يک ماده 12 و مواد بند يک ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 92، از تاريخ تصويب ابطال مي&zwnj;شود.</span></p><p><span style="font-size: 12px">البته بايد توجه داشت اين مصوبه که ابطال آن توسط ديوان عدالت اداري اعلام شده، به غير از دريافت آبونمان تلفن ثابت، موارد ديگري نيز داشته و از جمله نرخ مکالمه با تلفن ثابت و در تماس با اپراتورهاي ثابت و سيار که در اين مصوبه تعيين شده بود. بايد ديد با ابطال اين مصوبه که با هدف ابطال دريافت آبونمان انجام شده است، بخش&zwnj;هاي ديگر هم مشمول ابطال خواهند شد و در آن صورت، تعرفه&zwnj;هاي مکالمه با تلفن ثابت و در تماس با اپراتورهاي ثابت و سيار از اين پس چگونه خواهد بود.</span></p><p><span style="font-size: 12px">از طرفي از زمان تصويب اين مصوبه تاکنون، هزينه&zwnj;ي آبونمان توسط شرکت مخابرات ايران دريافت شده و با ابطال اين مصوبه، مخابرات متحمل هزينه&zwnj;هاي زيادي خواهد شد؛ البته شرکت مخابرات ايران تاکنون اظهار نظر رسمي در اين خصوص نکرده است، اما اينکه جبران اين هزينه&zwnj;ها از کجا خواهد بود، اين سوال را ايجاد کرده که ممکن است تاثيرات خود را در بخش تعرفه بگذارد؟ در نهايت براي مشخص شدن وضعيت، بايد منتظر اظهار نظر رسمي از طرف مسوولان امر از جمله وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، کميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي و شرکت مخابرات ايران بود.</span></p><p><span style="font-size: 12px">منبع: ايسنا</span></p>